ا ی ر ن د و م ه ت س ب ی ا ل ب م ک ه ش ن ان ر د ا ز را ای ‌ و و ت د ر ار و گ ف ک خ . ج پ در ست ، . ح می ، ت ین ع ور ری ق ان سی ها س ند در تا در به اس آ به دا یا م ین در از آ ال ن ل ز ام رد ش ود د. د. ای به دی رو به می ات پ سا نی ه‌ از از ی‌ با از ای ی ا می‌ ده اد وا نا که مس می‌ ج را مس است بو بر لی تو ما یت که که را یح خ یر مسی ب مسی مسیح سیح ه ش وم اه را ست ید که با ری کر بو ره تر ‌ه تی ) ( ‌ها های ف حی پر بر بی ( رس سا ون لا نه ص سیحی یحی نو تا ها گ ع او آن دا نی تور آن این س ول این رو ام ح ط ا ب اس های یان رات اتو رم ) شت یل شد دو e اتور این ند ی م سال ار ن ا مو تار ه ا ر ا ور گا وی اب گر خو یک اری ن م ه ب وری کن i د و ران امپ ته ق مه مپ د و راتو پرات مپرا امپر امپ ده . ا پرا مپر ی ب ز g است رم سی بود جم مر با هٔ ان با رد کرد یت رش هر ٔ هٔ نج یس کا پی ٔ l است او ستا وش له دن r ه م ا ا ود دو شد خت نس | ۱ a سال بود و ب انی پی هو شن اف ی نت چ o ند. ال ی د ند. اخ شو هم فت ‌ا فر t یان مان ی ک یو یی ۰ ی ر وم ه‌ه ‌ش رف زی ک رگ " وری ‌های ه‌ها ات ه‌ا : n شنا اه ه د ر م تا دار وان مت وس سر من - ود. ران انی اخت ن ب ود. ی و خو ت. ن ر نها مد جو پا د، ت. ی از رم انت بی ته کر قد شناس د. ا روم ناس اله اسی دند د، می ر د رای روم دی ت و حیت رم تا کرد رای یحیت گر هم ر ر ام به‌ ن د | ف گی زا تن اش ذ در ا سال و ب توری اره فر شا خا مع نگ دس نش رت کی ۳ ناسی تار ی و ‌ها به‌ ه و یل گاه دان و ا ادی ت ک ا م دی ig ۱ هد دگ مق ط یه غ h بوش می‌ش تاری و ا را ب ی در حیت ت و بوش هور ی‌ش ی ت ید ، م د ا ، ب رفت دید مر برا لی رن ع کت چ رب ‌ک قا جا ر ای وش جمه کن ر ب آن نو یا مق تان - زم یخ سم ۲ » « s مهور جمهو ه و ان م گاه آن اسی می‌ک ی که برا ستان مهو ره‌ مین اخ ون ریخ یی ن، هر بر سان ایی پا ی، ی‌ک رس تی نی ت م : بع لو وز ن، فا ی، ن‌ بوش اخت اریخ تور ای م ان ا انش شود اب نست ا د . ب انه انس ب م یر مو و د و م سر ر س ی ن ۰ رج « وب خد قر یش عد = ستار دانش دان ی‌شو ایی ای ا نها اری ا به که ب گرفت او ست. اف ره ه ر ‌شو خوا د ب گی وی یرا گرف قر ورد او ست. ده‌ ج شه آم اع » سن کل ژ ئ c مین ساله ه به ند و حیان یحیا دور خود است. ست هد م ا آم جم ا و م ب د م خدا خد ی پ ومی حیا ر آ دور ، ا اشت اند خود ز ا زی ت ب . م عل عه ح شی شک غ بل p ۹ ۶ ظ شهر ا و که ا ه می ین ا مقدس و م برای ی رو در س ادی ین د وان ۱۹ ما بعد شهر شه نتی مع د ک سیا ت د ایر ارد ه ش قدس مقد م، شده یک ر ک ۱۹ خ کش تخ رک گو لس یگ مل م، سو li گ زر 2 ستا رشنا تاره بعد ‌شود از ا ه‌ای ین م خدا مقد شده رشن ختر بع مد واه الی تین ه، ن و جا ‌ای بین روی ا ک ردن نوا رست ول من ولی al عت اک هی ه، بت عن تب یز کو یم تق " 0 ۷ ۴ d lign alig جمه اختر تاب ها ب زمین مان گرف انتی ه در د که یران ایرا ایر ند، ر می ورد ان ر در د داشت خود اول ده‌ا ین ر ign lig ali تاب ینی زمی کار رین یح رسی ایت اع ترش ن ش بار یک ی ش . د مت فرا گان وند یار دا و ت ا ت ایا فته ند، مور تو ورا ر ت داش ارا رده داد اول کا زرگ n= gn ‌م عا . زب پس ۳ تم لت قی زن اً f ث ۸ ً ign= هوری ریخ ه ای اب م ب مق بود. ینی رین شود. بر ر سا نتین تانت نستا کنست کنس د. ب آنها آنه ان ب ری ا ‌ای ارد و ت دند فته مور رومی ‌است ه‌اس ی مس ن را بزرگ gn= یخ ریا وا جوم نج نه شد ن ک ی آ مت شان ه ن ت ر کنس وره رها شت آنه ال اد اد شک ل م ز م ‌اس ه س کل نام حی یرو بزر ht ه) فی یق یب شر بد نب آی ص طر رق بز u 1 4 |- انش جوم نجوم نجو ترشن خترش رسی عهد کتاب د از ر رم سیح خواه با ا انت ا در شده ن و سیار را ا دار بود ردند شد. نوان عنوا رار مورد و در ر دو داش ری ر ن‌ها ت که ست ک د. م |- |- یاس تال ه) نش نجو رج عهد کتا کت حزب یون نا ل د یتا ش ب شته رند اده و ر د ر لات کند رش وار ه آ له هم نسا نان یدا ندا ی س ا آ زیر شد. عنو ه ع انج رار ت س یتر نیا یلا م م و س ن‌ه یم پر کی ri |- or حز فه مج چن ق حا تح دم جل تع سه هب ذا ض ۵ ght| ight righ =rig n=ri gn=r !ali !al - !a |- ! یاست دو اره‌ ته ا کتا حزب حزب د به . او رسا نی ا و د و به بعد شهر ن به غیر به د رده ی ان دید ان و ی بر هم انسا وند نان بین روی روی ن می دند. کردن رد. روم رفته به ع قرار قرا ومی در آ از م از آ ای ک ی می یحی بزر ht| ght igh rig =ri n=r !al !a - ! سی دو کره ها زب حز وی رسا دگی ندگ زند جو عد دس مج خا ن پ غیر غی نده اتی روز د د ت ت عل هر بت ه خ ردا ن ن دگا زن ن س ر، بی رد. دیا ل ا قرا اً م ر سن پرس ترا وس یای ت ا ز آ یز هب مذ رگ بز ز د t| gh =r !a ! م) زد ۲ : اق جر لم جد غی بن هن ‌د ر، نم ‌گ ً لب کس مذ ! ي هور الیا تالی یتال ایتا ایت له) اله) یکره پیکر پیک ‌شنا دوره ه اس ه بو دگی اره نام به ر قدس را د ی‌کن د را ، به تخاب نتخا انتخ ن در ده و د. د انس پای کرد. ‌کرد ی‌کر زیر بودن دیان در م ی ای ار م ن او وران کرد ی را میل و س ز آن نیز نیز ی به را م ن ای ست و ری لیو لیا له) - نجم یکر پیک ‌شن سما گون . یست تن وده فل ه ک شو زم ر ن ‌کن ودی ز س یسی ایگ پس خاب تخا نتخ ، ک لت شر بان وشت گو ر ه و آ ، و ر پ پای باز ن ت تری مح ی ج ‌کر نم ودن تند مرد بلی ل ( رت اما د ج ی خ میل یه نیز ار سه و ف و پ هان یکی ۰۰ 1 - جی وف چه رز طل فل تگ خی نن گذ ا، عم بس تک مح ط صو طو جه b 9 ِ ریاس ایال ایا می یخ ر لیا سان سیا ره‌ه سمان آسما آسم ل و انج ی اس عهد ی بو ر بو که م ندگی زند رهای ه مس کار جدید جدی نوشت ماند ترین هایی به م گذار غیر ت می از س یگاه ایگا ت را ه از ا از داد فرا پرس ه آن ا می گی ا گان تی ب می‌د ا با نسان . ای ی پی که د ندار رد و ور ر ودند شد. ان د عنو ه عن ه شد ید. پرست یترا ا بر وم، لادی یلاد میلا اولی کلی ت به یت ب و پ زرگ ای ب دین یکی ل ۱ یال تم خ ر ی ه د ( ی ف آسم آس الت مول ل و من کر : فا شا عه چه نوی ا ن ت ( جدی جد نوش هی نند ا، کش تر دست رون ذار گذا انگ ، آ ت خ دن گرد ه ق یگا رود اهی ن ع ورش م ک علا مه ه ه و ه ه گ تر ی‌د یده ربا ن خ ن آ ادر راد دری خور ل ب زاد س ا یا دای عن ید. ، د تب ت پ ما ت، ستی وم، لاد طو ه ت م ش ارت کلی مند دین دب rg =" ژ پد آس صی حد عر سپ خل فک وع یع سب تل اط هل تد شم ۵ نک خر تش تص دل وه وق صر ل هه وح رخ اص ت، قس وت " m 5 w ۱۹۶ ل ۱۹ ال ۱ ریا بلیو دبلی کار شد ه رم ا بو رم، رم، یای سی ا نجمن انجم کشان هکشا کهکش ن دو پیش کره‌ نش ب ررسی بررس برر بینی و ش و ر ارند ست . ری ب توان شد و وم ا بوده باز آمر خدا رسال زندگ ر آن یک زمی ده م ان پ ن با ل در رهٔ انه مدی ه رو عد ا ها ا ان ک زمان هر ر قرن د. ۳ هٔ م ار ا ی ام خوا و ج تین کند. علام ر دا ها و ه ام ان، علی ان ش هر و ه ن مس و آ دگان بسیا بسی ت دا یت د ین س بین یین یدا دارد ود و آزا یا ه با ادی م در ن ام می ا رسم می‌گ او د دورا ، در مرد ذهب مذهب مذه دارا ستی کرده م می لیه آن‌ زیا سه و فر و ف هان ارش ۱۹۶ مدر دبل دب یو org ابا (د رم، یکا م) طلا جمن کشا هکش کهک کی پیش پد ررس برر ونه و ش ا ش ارن فار ت . ر و توا آمر نگا د ع لس پا ریک یق افک عتق ، ت سای لیس رهٔ مدی اف حک شور زما قرن نه‌ ارس هل . ۳ ٔ م بن زی وزی . ر و ج س ب پس فت . ک لام ان، علی حا ر ح ت ه ی‌پ افر ا ( ه پ گرو ن گ لین ا ر ان‌ اون بسی بس . آ یین یگر شتر یشت تح آزا آز ه ز جن مقا م د رسم ا س ی‌گ جه د ش آی ب ا ذهب مذه ورت د ت مه طر ش ا جل سر سو ب د تع لیه آن‌ زیا کو تق سه ۹۶ ‌ج ۲۰ ئی ge e (د دش ۶ هک رر لک مب ِ گش زو وپ ت‌ اج حک دخ ۳ ۱۳ قت ‌پ لف مخ قو حق آز ‌ب جن ذه مک کم ol قه ‌ن / k 6 3 مدر ال د پدر زاس ریکا مریک آمری ‌جمه و بو یو ب لیو دبل ج دب رج د ورج جورج جور بات ابات خابا چهل چهل orge eorg کر ب اکر واکر واک یالت سنا وره رزمی سرزم سرز آمد ق‌م خ رم ۰ سا جمن ماه نام رست هرست فهرس فهر کهک . با فت. رفت. پیو ون ا ه‌شن ره‌ش . اخ ولوس مانی ای آ الت امبر یخی ریخی شود اده وده‌ دارن عروف معرو معر ره‌ا و غی و غ و ن نویس فار ت . عتیق عتی د عت هد ع اه ا انست وانس توا دست گفت سانی گشت ین ب ت. ا اهی اول افک ا اف ده ب ی تا نی د ای ز فکار افکا ساخت ساخ استا نوش ) نو لات نیس اعت و سا ل شد م به ش بر ته م شته رون در ر دی ب ه بر ‌کند گرد دهٔ ود ر ه خو جایگ جای . در وزی ین، ر رو ا ای شان د. ک لام اعلا اعل نیان ان آ ، مس اد. ر مس نین چنین ل می د مس می‌پ افرا ن از گرو لین ولین دار و ح ا را رد، ر پی ت در ری، وس، رانی اله دیگر دیگ بیت یشتر بیشت بیش ی بی ه دا ی سر د می د، ب زیر به ز ر را خدای مقا . ام سمی رسمی نجه کنجه شکنج شکن ن رو ، ام اران طرف رستی س و ی خو دی ا . مس زیاد ور ک طور دین پیرو پیر ن اس از د کی ا پدر اس زاس مری ‌جم ج د ورج جور لور بات ۲۰۰ چهل ush rge eor اکر واک . ج ت ج ن ه کل سنا رزم سرز مدن آمد ق‌م ق‌ ستو ۰ س ماه ن ف هرس فهر فه هو ی: رک فت. ه‌م پیو ازد بیر دها ، ی ه‌ش لوس ولو درو : د ختل معا اش ز و مبر امب تن خی یخی جر کس روف عرو معر وف فی نوز و غ ی» و ن نجی سند ویس بیا امل تیق عتی عت قی لاف ن ح دس گفت گف وع گشت اهد سته ا ف ی گ وید ی ز ونی فکا ساخ خت پول ینو ) ن یسن نیس اعت ازم اید ل ش م ت اط میا کوم تلا تما دهٔ ر گ . ت جای ین، گیر اعل (۲ انو جست ب ب وب امه اد. چن کت رکت عمو نین چنی خری ا خ ) ر زار تص خال مخ حق و ح رد، ه ط ن ط ری، س، وس، موس تک ت آ همی دیگ بیت بیش قد یها نگ و خ سمی جام نجا نجه کنج شکن آید صور ک ک پل طرف س و یش م ن مرا ، پ راس سرا سوم ر ط یاد طور فرق روا پیر رئ sh us eo ; ef in er | 00 ق‌ ce pa ی: ژو خش ضا سل قل ی» چی ‌ت گف حل قب ‌آ ۱ پو کز ۷ (۲ جس عق س، خص اح پل W G % ; 7 أ ه‌مد به‌م حصیل تحصی ت وا ت سا ت جم ست ج بار آرا اندا رمان فرما فرم یکا ر آم ۲۰۰ هل و رئیس Bush Geor جرج جرج د. ج ز ای رت و تمام تما تلاف ختلا اختل د. آ و بع وارد رمو ی رم مبر ن شه ی مد دریا دری شور کشور کشو د - ال ( ه) ن ن ان الات مجل نگلی انگل انگ ربی ی - رگان شنا : دا ی: د ی نج لی ت ی اخ در ک ز در یکی یوند پیون ش به ن دا یرون بیرو در ه ات و یا ب ه بی اتی ست ب از و های گون راه عمول معمو روش نیست داده یی ک از ت ولی طور ات م رات رند یر ا ربار روف نوزا اله یسند ویسن ارسی فارس تیق . عه د جد هد ج یست سانه فسان افسا افس به ش ی با و با ر و در و تنها تنه نست م از ست م نوی ن نو به آ واهد ی‌خو سته ول م قرن س از ولس پولس پول م با وم ب ر ار تگاه د دا ین و ی‌ها ونی ری د ‌آید ی‌آی می‌آ خته ری ش به ک ره ب د در وشته جموع مجمو تقاد عتقا اعتق در ن ی جا اید یل ش نیا و از رانه تران دیتر مدیت دیل بدیل تبدی تبد ت‌ها . رم میان شوند کومت حکوم حکو ا بع ، آن دست ری م ذاری نگذا بنیا بنی رم ب ام ا هودی یهود یهو ای ت یت خ رود ته و ر گر ار گ علیه ی او یسی . تا ت کر مدت روزی تین، ن خو ی آن لاتی لات ورشی پس الی یت ر ر کن کند م کر ام ک ند ب مند لهٔ ، که ن، م داد. بار چند رکت شرکت شرک همچن همچ و هم نکرد نکر داری ریدا ت پر بت پ بت ا که ی‌ده واری » و ن بر ن بو آن ب دید ین گ ان ن د شد و آز ها ر مهٔ ده د یده ا آن کرد، نمو یاری شت. اشت. ر بی در ب آیین آیی یگر ا کر پیدا پید د، م نی و ای ر رد ا قدر ملی رد م خورد زاد ، با و ی ایان ادیا ن رس د، ا رفتن تورا ی مر صورت در ت اما اما ی دا مرا اند. ای خ نی ر روم، دی د سوم دوم دوم ای د ده‌ه ب در آن‌ه یادی و ز ی کو به س فرقه فرق نهای ر ۱ ‌مد صیل حصی تحص آرا آر رما فرم کا یس‌ ش، ۲۰ ئیس رئی Bus Geo جرج ش ت ژو مام ). ) ب ل گ شین ، خ تمد غر رمو دیک کشو مرو . و د - تام ک ت الا مجل گلی نگل ربی ی - سکا پار هوا رگا ارگ شن ط ب سیل ی ( . س (ت رگش بخ یری بع اسا راه اتر معم لال روش واد د س نق ز ت فیل وزا اسپ ولا ل ر سمت د : . ع » ا چی فسا افس خل تنه فتا ن چ ‌تر زود ‌خو ی‌خ ش م طل رن ونا یو ولس پو ا پ وپا ارو تگا قد قب دخ ی‌ه ت ش نون ا) ‌آی ی‌آ خته ، س وب انب نوپ موع جمو مجم د ن قاد تقا قای یلی جا دیت راف دیل بدی تبد رشد رش ت‌ه شون ومت حکو ه ح م ( ود، بد اطر نگذ بنی هود یهو یه ریت نا مات ابت اب دت مدت تیب تی لا وز رشی ف ر رف ن ( مای )، ۱۳ ۳۱ جوی ن ق ربر لهٔ ته ادا ر ق قت چند ر چ ت ن شرک ، ش مچن همچ نکر نک رید بت د پ نات ‌ده شکی جلس » و دل ستن ز ح مهٔ عق امع ن ج مود نمو شت. کیه آیی گر پید وبی ند قدر ملی مل رخو مل یشی ندی برد یس و ی نبو ر ج بل ابل فتن ‌گر ی ق یدی توس الب ن غ مک ) د نت هار میت ایش لب اسر م و دوم عدا و ز کات رقه تیک حص آر س‌ ش، Bu Ge co le ll b ). وط غر 4 2 4 نز ۸ گل سک en ac sp (ت بخ ب‌ .. نظ یف نق لد فس فو ضو وض ظر ‌خ ژه سف وج ا) ، ل) حر ۴ ۲ مش حن زه عی دت حف )، ۳۱ دف تف مچ گز دد (ا اگ ‌ صا حب حم صل اپ nt ho B y ush . بو ۱۹۷ ارشن کارش درک مدرک ر ۱۹ درسه مدرس ‌مدت ش در تحص برت ربرت هربر هرب ج هر رج ه . جو ده ا الک آرای وش ت ورید لوری فلور فلو معا ‌عنو ه‌عن به‌ع ناتو سنات ست س کست شکست شکس 200 اس ب کزاس تکزا تکز وی ۰۰۰ ۲۰۰۰ ل ۲۰ ال ۲ ب جم زب ج ور آ وش، بوش، اون عاون معاو ژوئ شین یشین پیشی ht|ز س جم Bus rge 1em rder orde bord bor م بی متحد متح ین ه او، او، شهری لایی طلای طلا ور ب مام در 1 (در (در . بع م). ق‌م) رمی ل گر کل گ شکل شکل ، پس ی ها مجلس وری، ه دو سه د ت. ب دیک و تن ی شو می ش پسر ور پ تمدن تمد سیاس غربی غرب خرین آخری آخر مولو رمول تامب پتام سپتا م را رم ر م تا یز د ر در ریای زدیک نزدی نزد ا اس تان ز اس مروز امرو امر رد - منا ۰ تا نسال ا دو یک ت تا ۱ احل به ن ود ب جان شگاه نده لیسی گلیس پار طلاع اطلا اطل ان ف ه سا ی وا وی ه ارگا تارگ ات ب ی فر سی س ن ما ناسا یهان کیها کیه مانه امان ساما سام ) سا سی پ ت. د نی ه عنی یعنی یعن ی آس ه گر ا ست ف و مهم د. س ند ( ای ف و و رگشت فرگش فرگ پردا بیر دهای به ب بخش سی، اسی، لوس وب‌ درو شود ین ک ر ان و ک افات سی ک گونه راه ی پا معم الها دلال د . روشن با س ارها ین ن لی ا کامل خی و ید ا اسپ ن مو به ا همین همی ه هم ند ک ان ت ر اس بیا بی د فیل ینوز پینو سپین اسپی مت م سمت قسمت قسم ، از جلد جلد م که امل ته ب ه شر لاف ستگا مرده ن پی ین ح ‌تری وده ه دس گفته مجم . از رسان دی، زود ردان گردا آنان آنا ه کل اهد ‌خوا او م هد ک ته‌ه از ق له‌ه اله‌ ونان یونا یون فلسف فلس ار ب روید پس ا را ن شخص وپا ل به یل ب ل‌ها گی م تی د شدند ی‌شد نی پ ین ق مینی ی زی ، مر می‌ه انند مان اخته تخت یتخت ایتخ پایت باره یون حوا نامه یه، ر نی ازما ید م یت، حیت، لیسا کلیس یل د یا و ا تا نه ب راف رشد مرک ه مر ین ش ‌شون نند. کنند ‌کنن ب می داً ها، ومت از ش تر م ‌دهد د، آ آور به خ انگذ یانگ عهٔ ن پا ودیا ردن ی تب ت خو ریت ر جا نه‌ا با د ٔ مس ه قر ود م و را او ر مقام یح ا سی م ن سا د. ت را ت ی، م ه پی تیبر تیب رود بر ر ت. ر خوان به ل روز یروز ین ع و جم دیده رشید خورش خور رد ک می‌ر به ط خاب دای انیا ور ا هٔ ن ۳۱۳ ۳۱۳ ـ ۳ ور د از ر تمند قدرت رجست ها د ، هم ار د و ام رها امه ود ا حال ر حا به ه ما ب ر قر زار آزار یت و چند ولت دولت دول ت نم نه، انه، مچنی را خ ) را کافر بانی وشت دهند کیل شکیل تشکی تشک ات س خوار برگ ود ک ل ای ید ب ردید ی‌پر که خ فراد ها ( انها اه پ دگاه گروه ن گر خالف مخال مخا تند. ستند از ح برد ، و د، و داند ی‌دا هم ب د هم اوند داون خداو اشتن یار امعه جامع جام ین ج هٔ پ مود. نمود ی، ب ن سر ت آن ری و رادر براد و بر نی ن هٔ ا الهه . اد دا ک وبیت بوبی حبوب محبو محب سی ب ندا دری ملی هب م و تح آزاد با آ دند، نمی‌ نمی یا ت جنگ جنگ در ج و خ ابل وم د ام م تند، فتند ی‌گر ی قر یدی جه ش رد ش وسط توسط توس اً ت ان غ آید. مردم ورت صور ه صو به ص رد ت ) در پل ت سن فدار رفدا طرفد میتر میت ایش ه‌ان ر ام اسر سرا ر سر وم م سوم و سو م و وم و طول در ط ه تع ت. م ب شد ی نی و زی ک و شده‌ م شد سیم قسیم تقسی تقس ارت کلی ر کل ت مس اهب ذاهب مذاه مذا . مذ می‌ن ن دی sh ۱۹۷ درک رسه درس ش د ش پ برت هرب ج ه درش الک فلو ‌عن ه‌ع کست شکس 200 20 کزا تکز ۰۰ ۰۰۰ ل ۲ ب ج وش، عاو ژوئ ن | t|ز س ج |رئ | Bu ge col ; b 1em 1e ing " c der rde ord bor bo نه فظ تحد متح ش ج و، او، هری همس لای ر 1 (در م). ‌م) رمی شکل ت ف وط ازی زه رگی پسر ادگ د گ دوا غرب آخر آخ وست پتا سپت کان زدی نزد نز کنا امر هنگ کمی ناب منا ۰ ت ا ۱ حل احل جان شگا اي خش گا اع لاع اطل spa نای دیر سام ) س ست‌ عنی یعن یع ف و مهم هن ک د ی ی داخ ) پ و و فرگ پرد ش ف بخش سی، هی وب‌ مک ‌بی نظر ا. و ک شاه مش س م رتا فات افا اک س آ لها دلا د . وشن وت ک ا گرگ کام تبا نس ول ل ک حد درب مط پین سپی لان قسم قس جیل ‌نو لد جلد ف ا ستگ ا ح ، ح شمر گ ش اهر افت تفا ادث ظر دی، زو اکن آنا ش ر اش اها ژه ویژ ته‌ . ن ز ق له‌ مم لسف فلس شخص شخ شار ل‌ه شدن ‌شد ر ز مه‌ انن اهه لف یوس وسی تخت یتخ ، ن بول سیس ریو حوا حو یه، یت، یسا ۲۵ خی سب ت گ ع م وام جوا رو مرک کنن داً ها، ش ی ز ش لم اور ۷۰ کشت . پ دهد آور آو تها ات ش س عهٔ یرن ماد ر ی وزه قام ح ا تش یبر خان ه ل «ش شید نش یرد یب رقی ی‌ر حف ی ح ٔ ن ۳۱۳ ـ ۳ ـ دیو ز ر لا ع ب دف ک ب تمن درت رجس ، ه مله حم هدی دام ستر ر ف ، ع حال ولت دول نه، وح فری تف کاف (ک هند دهن کیل تشک تش سری ، ج گزا برگ ردی یدن ‌پر (ا روه الف مخا مسا ردگ ‌دا همه د ه داو شتن معه ٔ پ طب ب ن ا ج مص زان سرب اه ی ع ، ر نور ٔ ا لهه بوب حبو محب ربو ح ب حمل شی نمی تقد نب جنگ ب ر قاب سط وسط ً ت دم ردم اصل صو ه ص پل فدا رفد ‌ان طول تعد ب ش ک و سیم قسی تقس ودو تود تول قه‌ اهب ذاه مذا ی‌ن G h ۹۷ ‌ع % 5 20 وئ |ز |ر B W f9 gr ps ap m em 1e ar s ng el c de rd bo om ظ فظ و، ثر 0 آخ 47 پت ۴۰ ۱۸ شگ اي r ci اژ شب صد ا. لط رح دک طا مط «م عص نف دث یژ مز مم ص شخ ل‌ فن ث (م حو ۲۵ ۷۰ آو ۶۴ ۶ صح پن ۳۰ «ش ‌ر ۳۷ ـ ـ تج ت) (ک س» ئل سئ بق طب مص جب عج سط غا فد st te ot ro وک th 8 ـ x Geo wiki p:// tp:/ ttp: http htt " (د ه مت قه م رقه ۱۹۸ را و وش د ارشد ارش ی ار روار اروا هارو هار ک کا رک ک د مل گارد گار ش نی ش پد وش پ صیلی ویی جویی شجوی نشجو انشج ۱۹۶۸ ییل ییل نشگا انشگ ۱۹۶۴ بر ۱ (سپت (سپ ل دا یور رسه واهر ا آم یا آ دنیا ‌دنی ه‌دن به‌د ارا بارا اربا بارب دمت خدمت خدم ، خد کات سکات رسکا پرسک رش ج درش پدرش ش اس وش ا جسته برجس برج ش یک وش ی د گر ود گ ال ا ل 20 ال 2 م ری رال ترال کترا لکتر الکت کسب کسب ا کس با ک ت با ده، یی د میم صمیم تصمی تصم ت فل لت ف تحده ت مت یالا ‌‌جم س‌‌ج یس‌‌ ئیس‌ رئی ول ر ، مع زب د کین ور ه دو د ر تک وش ب ر حز جلس ادر مست جان ا شک با ش رای 004 2004 ام ر ال ب ن مد عالی مدیر و مد ش از گزاس تگزا تگز . وی ه ۱۹ ز وی اب ش به‌ن س‌جم یس‌ج ییس‌ رییس ریی ن ری ، چه ش، چ واه ری‌خ وری‌ ورا لورا همسر اه | ۹۴۶ ۱۹۴۶ ۱۹۴ وئیه ژوئی ۶ ژو دروز ادرو زادر |زاد t|زا گام نگام هنگا هنگ ht|م ن |- تا ک یس ج ئیس |رئی |رئ efef ge W f9f9 nd:# und: ound roun grou kgro ckgr ackg back apse laps llap olla coll ; bo m 1e em 1 1em le=" yle= tyle styl sty left gn=" ali " al lspa ng=" ing= cell cel " ce ome Rome Rom ليا اليا تالي يتال ايتا ايت ی اي ا فه ) و با ت ب بو جب ب ش تو ه نک ا دا نه ر نه شتر ام ب و پا قی ت رقی شرقی شرق مرگ مرگ حفظ حفظ ا ام هوا پاره ند پ هیچ هیچ ر طل صر ط عصر عصر ان ع پایا ط به وط ب بوط ربوط مربو مرب اکثر اکث ه شه هری رم ا همس رم ش داخل داخ فات لافا ر چه ور چ ست ر ن هم ان ه د. ی ه، ا ‌م) 9 ق‌ تاژ رتاژ ارتا کارت ت کا لت ک سیل یسیل سیسی سیس ه سی ). ب ) به رمی‌ ی شک اشته ، اخ عات ر سه بازی ها آن س و شه مدند آمدن دن ب م گر بابل باب ان ح . آن ه نا شان مدن وزه می س م، م هفت هفت دها عدها بعده د. و رستا رگی ه، ب ته، شته، هی ک شاهی دشاه ادشا پادش پاد ستور دستو و رم ادگا نواد نوا ز با از ب ید، . ان ، یک ون، ادو خ را زده ازده رند. م غر رم غ ، یع ی آم یخ ب وره‌ (که (که رم ( رم ت هر ا ر هم تا ا چین و تا ر وا یبر کنار رم د یا ا تیوم اتیو ن مر ه، ۱ م، ت ، نس ی، ن می، کمی، حکمی حکم و حک . و ار، ی اف بخش ویل ، وی مک ان: ندگا در پ زند ابع نابع مناب م ان ندی درون ) پی ۷۰ س ۵ تا ه) ک ن (۱ ان ( جوان ونها ۵ سا تا ۵ نوب دو س هه) اهه) ماهه تا ۲ (تا (تا ل زن حل ز راحل مراح ون ت ای ا) ا نوپا ادیب م اد ن من ه ست م) آ ده ر و گ ماه ‌گاه ب‌گا وب‌گ ن وب م ای ه نج له ن - ا م پا ع رس اع ر لاع ه اط پایگ cien spac جمان نجما منجم منج ره ک اهوا کهن ن فا بان ن نا اسان ست د نی س ی فل کرها شیدی بسته ابست وابس واب ای و دیری ی دی رازم فراز ی هو جست ماد ارات یارا ی تک اخت ناخت شناخ یاره ی سی شان‌ مولا شانی ی‌ ک ر که ی شن ختصا به ت ا. ا کی د فلکی فلک سی ج سنجی ن. ا ر کی ش و سی: اسی: یست‌ زیست وم ر ا اخ میا ترک هر د رشته رشت نمای راد افر اه گ نی ی ه‌بی د با . دا نظر ماتو آمات ه عل یی ا ک دا ی یک . ست ند د رصد ر آس یی پ ی فی و وی امل) تکام (تکا (تک ت (ت شت ( ، فر اه، استگ خاست خاس ٔ خا هٔ خ زد. ازد. دازد رداز ‌پرد و آن از ک ادها هٔ ر سی و یزیک فیزی فیز نش ف یقت قیقت حقیق حقی از گ سهٔ هٔ ز ورهٔ به‌ا ز سل ت ما نبع منبع منب . من ده ش یپس «فی تباه شتبا اشتب اشت ‌رود ی‌رو اه م ‌بین قت م مخت صول ... نظر بیل دس م ر کت سر ک . م ایر سایر سای تی ک د : ونه ی نم ای ن ن کت د سا تگی ختگی اختگ سی ن ست ا نون کنون هی ا الهی و ال هاست نهاس لی ن شخصی ی دل ه ها ونه‌ ار ح تار فتار گفتا و رو اه و ن طو اتر مولی ی مع وحی وحی یروی نیرو نیر له ب ر رس تدلا ستدل استد ن مع من م رد . شنی وشنی اوت فاوت تفاو تفا ٔ پی تهٔ ک ای سبک سبک و نی ریف تحری تحر گونی رگون گرگو دگرگ دگر خالی خال که ر تصرف تصر و دخ ن کا متن و مت ت زی یح ن دان ح و یح و شواه شوا وزا یم ن من ولی ، ول ا بی ح ای ه طو رد ب د جر ا پی و او کر م حدود زرا عزرا عزر ن عز بن ع ابن ابن خارج خار ا خا .» موس ار ت سنده ن تق گمان گما : « ت : ست : هٔ آ بیان ارهٔ دربا درب مطال مطا لسوف یلسو فیلس د. ع ان چ ولان مال عمال وحنا یوحن جیل ۷ قس ۲۷ ق ۲۷ ندهٔ ات د نجیل انجی سند ‌نوی ی‌نو آن م ترجم ید ه نبیا انبی انب ورات شامل شام . ع » اس «عهد «عه ت ؟ ست ؟ دس چ . کت اقی باقی باق و اف نه‌ه انه‌ ف ان خلا انت یانت . دی باش فوذ نفوذ ی تو زب م ، حز آن، آن، شمرد شمر رگ ش زی و ر بر اهر ی کن ری ک ضوع وضوع موضو موض فتاد افتا افت ارم ن چه ادثه حادث حاد ن حا شت ک ودی یح ب ه من آید موع و ع ه مج کند، زگشت ازگش بازگ ه زم ه که نگاه آنگا آنگ ودی، زودی ه زو وید ساکن ساک ش را اش ر ‌اش کلمه کلم می‌خ دا م طلب اهان واها رخوا یرخو عتقد معتق معت و مع ج کر یژه ویژه ویژ به و دهد هی م ی گو او ب شته‌ . نو ی نگ ت. پ زوج مزوج ممزو ممز فهٔ سفهٔ لسفه ر بت گروی ال‌ه ز سا و خو س بو بان روپا اروپ ارو شدن قدسی داد که ت فین اجرا اجر دفن دفن ر زم یر ز مه‌ه خمه‌ دخمه دخم ند ر نند مانن یز م ی اع ههای یر م ودوس ت ام ل)، بول) نبول انبو تانب اً ا عداً بعدا ینوپ تینو و دو ن، ت انس زانس یزان بیزا بیز دی م ات ا ا اع ون ب ریون اریو حوار هٔ ح امهٔ د نا اد ن قاد ت، د سازم ساز قاید عقای عقا ، بر سای یسای بران ه قو به ق یلی یبان ۳ به رفت ٔ نی نجا آنجا آنج یی ج ت گر طراف اطرا اطر جوا حی ت رشد ه رش رو ب رکز مرکز د. ر ومیا رش ب وند. یم ا ز او از ی ر عل بر ع ورش شورش شور یلم اورش اور ۰ رو ۷۰ کشته کشت ن کش زما س در هد. ود، مجد وردن آورد م قر هام رم م ی شه ش سو اطر خاطر خاط ه خا معهٔ رند، یرند گیرن قام ی مت تر، پیتر پیت آغاز آغا یر ی ن غی ی کر و مس ه دی هٔ د صحنه س، ب ل تا لوب یان، نا ب بنا بنا محا د مح ، مو ا ته می ک ت رو ات ر مات عیسی عیس ۰ می بتدا ابتد ابت ر اب ، جا ن مذ ت کو ر مد رسید رسی به پ ن، ب رتش ارتش ر، ا نهٔ انهٔ خانه دخان ودخا رودخ نده‌ انده آن خ اتین ه لا واهی ت پی امت علا جمل یده‌ ید د که ن تا آ ت تا فت ت رفت ف رو رف ر طرف لی ک در ح ل ۳۱ ال ۳ . کن ت کن ی حم ز ام د، ک د اع ان خ ۳ می ۱۳ م دیو ر دی ، بو م، ب لا ا ک به د بر رتمن درتم وی خ جوی تجوی ستجو جستج درج ورها توره همه ن قر برها هٔ ب ملهٔ حمله حمل هدید تهدی تهد م مو رگ، زرگ، وب ب شوب آشوب آشو ن آش دامه ادام ادا ترش سترش گستر گست به گ وان، اوان راوا فراو ار ف جه و م شک علی ال، حال، هر ح ه هر ن شک ز مس . بس ار ق ا مو ر چن هر چ ت هر . دو کت ن ی وح ست) فران د پا ر مع ی شد نی ش یوان ه گو را ک یل م ری ت سری ت سر برگز ا تص ها ت که آ سئله مسئل مسئ لیل دلیل دلی د بو تردی ترد د تر ند) یدند متع ن مت (اف گانه اگان پاگا پاگ یدگا دیدگ روه‌ فان هستن هست ردار وی ب مسا ز حق ردگا حتی حتی و حت بر م ا هم با ه ان‌ه همه تند شتند قیده عقید عقی را آ یرا زیرا ار پ ه طر ن جا طبق ین ط ب مس ب نم را ج زنان زنا از ز ، بس مصر . آی رباز سربا سرب ین خ ین آ یت آ ق و ر، ر ور، نور ی نو ههٔ لههٔ ا ال ت بی ساسی به‌ه جنب ای ج ارای د اد ی ند تعجب تعج روح و بی سرد یها میها ومیه لی ر رخور برخو برخ ل بر اند د ان اد ا می‌ب و یا نبود نبو دایا می و ب رس هب ر با م نی ک یانی قابل مقاب ر مق ته ش ری پ م مس جام نجام انجا سران ‌گرف دیدی شدید شدی د شک می م ط ام ر آی م، د ردم لی م تا م د تا مک ک کمک کمک لیغ بلیغ تبلی تبل ر تب دس) قدس) پل م پل ( سنت ا مه ما م شت، اشت، ی طر وس و یش ا م نی اسم راسم مراس . مر ‌اند رده‌ جلب جلب وانی م، پ سر ا راسر سراس ی دو طول ر طو هب د ز مذ عداد تعدا تعد ولیه ت او یت ا ا من دی ن وچک کوچک کوچ یم ش پرو و پر ه فر ه سه یت م قه‌ه رقه‌ ‌نام حی م ا مس روان یروا و پی رگ ج ی بز ز دی ulf Ge iki wik :// p:/ tp: ttp htt ht " ( ستع قه ۱۹۸ گار ش ن ویی شجو نشج ۹۶۸ ییل یی نشگ ۹۶۴ (سپ (س یور ه « دنی ‌دن ه‌د ارب دمت خدم رسک برج ل 2 رال کتر لکت سب کسب ده، میم صمی تصم حده تنگ ِ ‌‌ج س‌‌ رئ تاز کین شش مست 04 004 عال تگز تگ ه ۱ . ز ه‌ن س‌ج ییس ریی ، چ ری‌ ی | مسر نیو ه | ۴۶ ۹۴۶ ۱۹۴ ئیه وئی ۶ ژ |زا ر | ۴) گام t|م |ر fef efe ) | Wa e W ش ( 9f9 f9f d:# nd: und oun rou gro kgr ckg ack bac pse aps lap lla oll m 1 em e=" le= yle tyl sty st eft lef n=" al " a lsp g=" ng= ell cel ce me ome Rom Ro ent يا ليا الي يتا ايت ) و جب ی‌م شرق مرگ ع ک حفظ میر 6م) (3 ز ع یچ هیچ صر عصر عص بوط مرب کثر اکث بال اخل س س هره . ی 9 ق عا گ ب ه ج اژ تاژ سلط (2 عات تقل م آ م گ باب هفت هف عده ته، دشا ادش پاد گ ا ترو ز ب ید، 00 خ ت مدا ون، ادو زده گی م غ 476 47 ر 4 خ ب (که بقا چین م چ نار یوم تیو ۷۳ ۱۳ ، ۱ می، حکم ار، 4 ب متر ویل ، ن: ان: ابع ژن ۶۰ ۴۰ ۵ ت ) ک (۱ (۶ ۵ س ا ۵ ه ( نوب ۸ م ۱۸ ۱۸ ر ( هه) ا ۲ (تا ل ز راح ) ا دیب واز وه ) آ و گ ‌گا ب‌گ - ا کای م پ ع ر ضای ien cie pac جما منج اهو جی کهن ف ن بست ابس واب ن‌ا راز جس ناخ (م ‌ ک ی‌ تصا ختص لکی فلک رام سنج ن. ل) ش و سی: زیس ترک ه ی رشت نما ه‌ب ر. پدی ) ه ر) آما یند رصد رص شی مل) تکا (تک ، ف اه، خاس ٔ خ زد. داز ز ک ٔ ر نگر زیک یزی فیز یقت قیق حقی ز گ سهٔ ٔ ز روس سل ع د نبع منب ین‌ یپس «فی «ف باه شتب علم شیم ‌رو تلف مخت صول ... .. عار نظ شرا بیل قضا تنا : ت تگی ختگ د ق کنو لهی هاس صی خصی ر ش حد وحی نیر تدل ستد شنی اوت فاو تهٔ شتا بک سبک یف ریف حری تحر رگو دگر دگ رخ صرف تصر خل متن ت ز ح ن ح و قل شوا زا ر ص دود حدو زرا عزر عز بن ابن ج ا ارج خار ن « .» .» گما گم : « ت : رح ٔ آ ق ب طال مطا سوف لسو یلس "ا یره رس مال عما حنا وحن یوح متی ۷ ق ۲۷ ۲۷ س خ ِ م رجم ترج نبی ت» ل « شام «عه «ع «ک ؟ ت ؟ س چ اقی باق خلا ر خ باش وذ فوذ نفو نف آن، شم ضوع وضو موض تاد فاق ارم دثه حاد نتظ و ع زگش ازگ آنگ کن ساک ‌اش لمه کلم طلب یرخ معت ج ک یژه نگ وج زوج مزو ممز فهٔ سفه ال‌ ص ک روپ مرق دسی ا ز پن وجو فین جرا اجر اج فن دفن خمه دخم . ح قان هها دوس ۸۱ ل)، ول) ً ا وبا س ش نس یزا بیز ن) ٔ ح ساز عقا هما ویت قو یع یبا شتی پش ۳ ب رف آنج ف م طرا مع کز رکز اج خرا ز ی ریب تخ ر ع الم (ب یلم ۰ ر ۷۰ س د هد. مجد تل م ق هام آت طر خاط ۶۴ تر، پیت غاز آغا آغ دم ٔ د حنه صحن رسو ل ت ب گ لوب بنا محا عیس عی ۰ م ۳۰ ۳۰ تدا بتد ‌شم سید رتش نهٔ دخا ودخ یلو »، ز خ امت شما جمل بگ ب پ رق ل ۳ ۳۳ ۸۰ ۳ م تیا بل رتم تجو ستج درج بره ٔ ب تهد گ، رگ، شوب آشو آش گست گس اوا راو ل، ال، وقت عم ریح خر ت) ست) انا یوا س» جشن ی « رگز ئله سئل مسئ لیل دلی ترد ) م د) ند) متع (اف اگا پاگ یدگ ه‌ وه‌ فان هست هس ز ه حتی حت راب ا ه قید عقی طبق زنا ز ز صری مصر لیم ن ل تکی ق و ور، ههٔ ساس حسا جنب عجب تعج روح سرد ا ق میه برخ ی‌ب ل ن دیس قدی شدی ط ا لبا اص کمک کم یغ لیغ تبل س) دس) سنت شت، ن ز ی ط سوس سم اسم جلب ل س چک وچک کوچ t" روت پرو کس رتو oli tho لیک ه ف امن ‌نا جه گ ج ینه یتی f lf ul W. ki ik wi // :/ p: tp tt h ۹۸ و) عض lo a شج ۶۸ (س صم ِ ‌‌ شش رل 04 ۴۶ ۹۴ ۴) |م fe Wa 9f :# d: nd un ou kg ck ba 5% si on id e: se la t- t n: e= yl ty ft a ls g= di me Ro R يا لي يت آک 44 قع 6م (3 چ یچ کث ظه 9 ژ (2 هف 6 6 8 76 2 ۸۴ ۷۳ 22 ن: م. ژن ۶۰ ۵۰ (۱ (۶ ۵ ژا صف nc ie ww بش ‌چ ن. ر. ؛ ر) ش‌ رص لع ثا یپ «ف قض بک ف‌ ث ذ عز رأ .» گم "ا ۲۷ ت» «ع «ک ؟ ؟ ذ وذ ظا ظ ثه تظ ظم زگ زش خم ئو تئ ۸۱ ۳۸ ن) پش ۰۴ (ب ۷ آت ۴ آغ ثب »، د» بگ ۱۲ ۳۳ ۸۰ ی) فع گ، آش گس رغ ل، کب جش د) هس مگ حت شق حس ذی غ یغ س) سد عب چک وچ t" an ta es تس _ D K # R A ُ I E S ؛ ؟ P C