DLCpar Archive

Change log

2020.06.18
DLCpar 2.0.1     dlcpar-2.0.1.tar.gz (current version)
2020.06.15
DLCpar 2.0     dlcpar-2.0.tar.gz
2019.06.21
DLCpar 1.1     dlcpar-1.1.tar.gz
2016.09.28
DLCpar 1.0     dlcpar-1.0.tar.gz
2013.12.11
DLCpar 0.9.1     dlcpar-0.9.1.tar.gz
2012.05.17
DLCpar 0.9:       dlcpar-0.9.tar.gz

Last updated 06/18/20.